Strona Główna

Procedury bezpieczeństwa podczas obecności uczniów w szkole

Napisał(a): Administrator (lo3) dnia 25-05-2020
Strona Główna >>

Konsultacje, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia sportowe.
    1. Z zajęć w formie konsultacji, zajęć rewalidacyjnych, zajęć sportowych mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
    2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej a także osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
    3. Konsultacje indywidualne i grupowe, zajęcia sportowe, zajęcia rewalidacyjne odbywają się wg zgłoszonego harmonogramu.
    4. Harmonogram konsultacji jest ustalony na podstawie zgłoszeń uczniowskich kierowanych do nauczycieli. Jeśli zgłoszony uczeń nie może uczestniczyć w konsultacjach, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi prowadzącemu te zajęcia.
    5. Uczniowie wchodzą do budynków szkolnych i wychodzą pojedynczo, zachowując odstęp pomiędzy sobą 2 metrów.
    6. Uczestnicy zajęć są wyposażeni we własne środki ochrony indywidualnej (maseczki, przyłbice, rękawiczki).
    7. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie zajmują pojedynczo stoliki. Odległość pomiędzy stolikami nie może być mniejsza niż 1,5 m.
    8. Uczniowie, po zajęciu miejsc podczas konsultacji, nie mają obowiązku przebywania w maseczkach i rękawiczkach, zakładają je ponownie po zakończeniu zajęć.
    9. Podczas zajęć uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników, nie pożyczają sobie tych przedmiotów.
    10. W  szkole obowiązuje dystans społeczny pomiędzy osobami 2 metry.
    11. W grupie może przebywać do 12 uczniów.
    12. Zajęcia konsultacyjne z danym nauczycielem z danego przedmiotu odbywają się w tej samej klasie.
    13. W zajęciach uczestniczą tylko uczniowie LO, osoby z zewnątrz nie mają prawa przebywania na terenie szkoły.
    14. Przy wejściu do szkoły jest  umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkolnego dokonują dezynfekcji rąk.
    15. Sale dydaktyczne w których odbywają się zajęcia są wietrzone co najmniej raz na godzinę.
    16. W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej u uczestnika zajęć, następuje jego natychmiastowe odizolowanie od grupy uczniowskiej, umieszczenie w wydzielonym pomieszczeniu i poinformowanie rodziców/opiekunów w celu odebrania dziecka ze szkoły.
    17. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
    18. Uczniowie nie mają możliwości korzystania z szatni podczas zajęć sportowych.
    19. W przypadku konieczności skorzystania z szatni szkolnej, jednorazowo w pomieszczeniach szatni może przebywać nie więcej niż 6 osób.

Edytowano: 25-05-2020 o 12:45

Wstecz