Strona Główna

Regulamin i zasady funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. J. Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  w okresie zagrożenia epidemiologicznego Sars-cov-19 w trybie nauki zdalnej i hybrydowej.

Napisał(a): Administrator (lo3) dnia 13-11-2020
Strona Główna >>

 

 

 

Regulamin i zasady funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. J. Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  w okresie zagrożenia epidemiologicznego Sars-cov-19 w trybie nauki zdalnej i hybrydowej.

 

Regulamin do pobrania

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1394 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1870).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020.1960).

 

§ 1

1. Uczniowie klas I-III LO  uczą się w trybie nauczania na odległość według dotychczas obowiązującego  planu lekcji dostępnego na stronie szkoły.

 2. Uczniowie mają obowiązek zgłosić wychowawcy wszelkie problemy związane z brakiem sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w domu.

 3. Na wniosek wychowawcy, w miarę możliwości, dyrektor wypożycza uczniom sprzęt szkolny, aby umożliwić im udział w nauczaniu na odległość.

4. Wszystkie zajęcia na odległość odbywają się na platformie Ms TEAMS.

 5. Czas trwania lekcji zdalnych ustala się na 45 min, w ramach czasu lekcji uczniowie rozwiązują i wykonują zadania i ćwiczenia podane przez nauczyciela.

6. Nauczyciele komunikują się z uczniami i ich rodzicami poprzez platformę Ms TEAMS, dziennik elektroniczny, e-maile lub telefonicznie.

7. Uczniowie są zobowiązani logować się na platformie Ms TEAMS za pomocą loginu będącego ich imieniem i nazwiskiem.

8. Rodzice i uczniowie są zobowiązani śledzić na bieżąco komunikaty pojawiające się na stronie internetowej szkoły.

9. Wszyscy uczniowie są zobowiązani zachować zasady bezpieczeństwa w sieci.

10. Rodzice i uczniowie oraz nauczyciele mają obowiązek natychmiastowego zgłaszania wychowawcy, dyrektorowi lub wicedyrektorowi wszystkich sytuacji stanowiących zagrożenie związane z użytkowaniem Internetu.

§ 2

1. Nauczyciele są zobowiązani:

a) Wskazać źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć na odległość (podręczniki, ćwiczenia, portale edukacyjne, z których uczniowie mogą korzystać).

b) Poinformować uczniów i ich rodziców o wybranych źródłach i materiałach, z których uczniowie mogą korzystać.

 c) W uzasadnionych przypadkach dokonać modyfikacji planów nauczania, dostosowując je do zdalnego nauczania (np. poprzez przestawienie działów, realizowanie na odległość tych tematów, które uczniowie mogą opanować w dużej mierze samodzielnie, rezygnację z treści spoza podstawy programowej, itp.).

 d) Ustalać tygodniowy zakres treści nauczania z danego przedmiotu z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

e) Ustalony tygodniowy zakres treści przesłać do wicedyrektora na adres e-mail służbowy do piątku poprzedzającego tydzień, na który ustalono ten zakres.

f) Dyrektor i wicedyrektormogą zweryfikować zakresy treści, uwzględniając przede wszystkim możliwości psychofizyczne uczniów i równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, a także uwzględnić czas spędzany przez uczniów przed monitorem komputera.

g) Nauczyciele są zobowiązani monitorować postępy uczniów w nauce poprzez: kartkówki online, sprawdziany i inne prace.

h) Tygodniowa ilość sprawdzianów nie ulega zmianie w stosunku do nauczania stacjonarnego.

i) Uczniowie i rodzice będą informowani o uzyskanych ocenach poprzez odpowiednie wpisy do dziennika elektronicznego.

§ 3

1. Nauczyciele odnotowują obecność uczniów na zajęciach na odległość w dzienniku elektronicznym poprzez odnotowanie frekwencji.

2. Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności pozostaje taki sam, jak podczas lekcji stacjonarnych.

3. Nauczyciele zobowiązani są objąć zajęciami edukacyjnymi wszystkich uczniów danego oddziału, W tym celu monitorują aktywności i informacje zwrotne od uczniów. W przypadku braku kontaktu z uczniem/uczniamizgłaszają ten fakt wychowawcy klasy i dyrektorowi.

4. W przypadku braku kontaktu zdalnego z uczniem wychowawca gromadzi wszystkie materiały dydaktyczne i raz w tygodniu przekazuje je do sekretariatu szkoły z adnotacją dla kogo są przeznaczone. Sekretariat niezwłocznie przekazuje uczniowi otrzymane materiały listem poleconym.

5. Szkołaorganizuje konsultacje z nauczycielami dla uczniów i ich rodziców przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego Vulcan. Konsultacje te będą odbywać się co najmniej raz w tygodniu w terminie wskazanym przez nauczyciela i podanym do publicznej wiadomości. (Harmonogram konsultacji na stronie internetowej szkoły).

6. Praca pedagoga szkolnegoma charakter pracy hybrydowej. Szczegółowy harmonogram dyżurów w szkole i dyżurów zdalnych zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły.

§ 4

1. Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej będą odbywać się według dotychczasowego planu ustalonego na początku roku szkolnego.

2. Tryb prowadzenia tych zajęć (stacjonarny w szkole lub zdalny) zostanie ustalony przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w porozumieniu z rodzicami ucznia.

3. Zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe mogą odbywać się stacjonarnie wg zasad określonych w Regulaminie działalności Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w sprawie zasad bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemiologicznego od 1 września 2020 r.

§ 5

Regulamin obowiązuje w okresie trwania zajęć zdalnych i hybrydowych.

Edytowano: 13-11-2020 o 13:10

Wstecz