Strona Główna

Regulamin Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w sprawie zasad bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemiologicznego od 1 września 2020 r

Napisał(a): Administrator (lo3) dnia 30-08-2020
Strona Główna >>

Regulamin Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w sprawie zasad bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemiologicznego od 1 września 2020 r.

 

Wskazowki dla uczniów
Wskazówki dla rodziców
Zasady użytkowania maseczki 
Regulamin do pobrania

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Uczeń w drodze do szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej.

3.1 Przy wejściu do budynków szkolnych obowiązuje wszystkich wchodzących dezynfekcja rąk.

3.2. Uczniowie wchodzą do budynków szkolnych i wychodzą pojedynczo, zachowując odstęp pomiędzy sobą co najmniej 1,5 metra.

3.3. Przy wejściu do budynku głównego zachowuje się następujący porządek: uczniowie klas pierwszych wchodzą wejściem głównym, uczniowie klas drugich wejściem w suterenach od boiska szkolnego, uczniowie klas trzecich wejściem od cerkwi.

4. Wszystkie osoby przebywające w szkole (uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, osoby zewnętrzne) obowiązuje dystans co najmniej 1,5 m. Dystans nie jest wymagany pomiędzy uczniami w czasie zajęć lekcyjnych.

5. Rodzice oraz inne osoby, które nie są uczniami i pracownikami szkoły mogą w razie konieczności wchodzić do szkoły i poruszać się tylko w wyznaczonej i oznaczonej przestrzeni wspólnej zachowując zasady:

a) dystansu od pracowników szkoły i uczniów min. 1,5 m,

b) stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

c) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

6. Wyznaczona przestrzeń do poruszania się dla rodziców i osób z zewnątrz to hol przy wejściu głównym oraz ta część korytarza na parterze, która prowadzi do sekretariatu szkoły.

7. Pracownicy szkoły a szczególnie dyrektor, sekretarz i wychowawcy oddziałów pozostają w skutecznej i szybkiej komunikacji na odległość z rodzicami i opiekunami uczniów i wychowanków.

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 1,5 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

9.1. Szkoła organizuje naukę i pracę z zachowaniem możliwości utrzymywania dystansu między osobami przebywającymi na terenie obiektów szkolnych, szczególnie w miejscach wspólnych. Ogranicza się gromadzenie się uczniów.

9.2.W przypadku niemożności zachowania w danym miejscu dystansu społecznego pomiędzy uczniami tj. w czasie przerw na szkolnych korytarzach, w sanitariatach i szatniach, osoby obecne w tych miejscach stosują maseczki ochronne.

9.3. W sanitariacie uczniowskim może jednorazowo przebywać do czterech uczniów.

10. Uczniów i pracowników szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować są usuwane lub uniemożliwia się do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (środki dydaktyczne, piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć czyści się lub dezynfekuje.

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w torbie czy plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

13. Sale dydaktyczne, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

14. 1. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

14.2. Szkoła umożliwia korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

14.3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe (sztuki walki, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna) i zastępuje je innymi (siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, biegi przełajowe).

14.4. W miarę możliwości zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone na otwartej przestrzeni.

15.1. Przed wejściem do szatni szkolnych (ogólnej oraz sportowych) obowiązuje zasada dezynfekcji rąk.

15.2. Jednorazowo z szatni może skorzystać taka liczba uczniów, która daje możliwość zachowania dystansu społecznego. Do szatni wchodzi się pojedynczo z zachowaniem dystansu społecznego. W boksie danego oddziału może przebywać jednorazowo do 5 osób.

16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

17. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

18. W szkole jest zorganizowany gabinet profilaktyki zdrowotnej prowadzony przez higienistkę szkolną, uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy w godzinach pracy higienistki. Poza godzinami pracy mogą korzystać z gabinetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ustrzykach Dolnych.

19. Uczniowie mają obowiązek regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

20. Szkoła monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości klasopracowni, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów klawiatur, włączników.

21. Szkoła dba na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

22. Wykorzystane maseczki jednorazowe i rękawiczki należy wrzucić do wyznaczonego specjalnego pojemnika umieszczonego przy wejściu do budynku głównego po stronie lewej.

23. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

24. W szkole jest wyznaczone pomieszczenie (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych (pomieszczenie 27).

25.1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, pracownik ten ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

25.2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie jest poddawany gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Jednocześnie szkoła stosuje indywidualne zalecenia wydane przez Powiatowy Państwowej Inspektorat Sanitarny.

26. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się do zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

Biblioteka szkolna

 

27.1. Jednocześnie w bibliotece może przebywać dwóch uczniów.

27.2. W bibliotece nie mogą przebywać osoby trzecie. W szczególnych przypadkach, jeśli obecność osób trzecich jest niezbędna, są one zobowiązane do zachowania wszelkich środków ostrożności.

27.3. Okres kwarantanny dla zwróconych książek i innych wypożyczonych materiałów bibliotecznych wynosi 48 godzin.

27.4. Pracownik biblioteki określa miejsce składania zwróconych książek i oznaczą datę zwrot.

Zajęcia pozalekcyjne

 

28.1. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w grupach do 15 osób.

28.2. Nauczyciele – instruktorzy prowadzący zajęcia pozalekcyjne nie stosują takich form ćwiczeń, które są związane z bezpośrednimi kontaktami fizycznymi uczniów.

28.3. Wszystkie pomoce i środki dydaktyczne stosowane podczas zajęć, bezpośrednio po zajęciach są dezynfekowane.

28.4. W zajęciach pozalekcyjnych nie mogą uczestniczyć osoby spoza szkoły bądź Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

28.5 Wszystkie zajęcia pozalekcyjne organizowane w pomieszczeniach szkolnych powinny kończyć się do godziny 18.

Edytowano: 30-08-2020 o 18:43

Wstecz