Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

    

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Bogata oferta kierunków kształcenia,

zupełnie nowy profil – sportowy,

5 profili, w każdym profilu jeden przedmiot do wyboru,

razem 10 kierunków kształcenia

 

Profil

Grupa I

Grupa II

Przedmioty rozszerzone

POLITECHNICZNY

 

Matematyka

Informatyka

Geografia

Matematyka

Informatyka

Fizyka

HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWY

Język polski

Historia

J. ang./niem.

Język polski

Historia

Wos

MEDYCZNO-PRZYRODNICZY

Biologia

Chemia

Matematyka

Biologia

Chemia

Język angielski

EKONOMICZNY

Matematyka

Geografia

Język angielski

Matematyka

Geografia

Wos

SPORTOWY

Specjalności:

gry zespołowe, lekka atletyka, narciarstwo

 

Geografia

Język angielski

Biologia

Geografia

Język angielski

Wos

 

Nauczanie języków obcych

 

Zakres nauczania

podstawowy

kontynuacja

podstawowy

rozszerzony

Język angielski

Język francuski

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Język niemiecki

 

 

 

Wybór kierunku kształcenia

 

Rozszerzenie edukacji z wybranych przedmiotów rozpoczyna się w klasie pierwszej (język polski, matematyka) lub drugiej (pozostałe przedmioty). Oddziały klasy pierwszej są formowane na podstawie wyboru profilu kształcenia, dokonanego przez absolwenta z bogatej listy zaproponowanej przez szkołę. Każdy profil kształcenia jest wsparty dodatkowymi atrakcyjnymi zajęciami, wycieczkami i projektami edukacyjnymi. Profile wzmacniane są również przedmiotami uzupełniającymi.

Uczniowie mają możliwość zmiany kierunku kształcenia w czasie trwania edukacji licealnej.

 

Profil politechniczny

Rozszerzenia

Matematyka

Informatyka

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Geografia

 

Przedmioty do wyboru: fizyka lub geografia.

 

Jest to oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, planujących w przyszłości studia na takich kierunkach jak np.

 

*automatyka * informatyka * wojskowe akademie techniczne

* architektura

* budownictwo

* budowa maszyn

* matematyka

*matematyka stosowana

* elektronika

* fizyka

* fizyka techniczna

 

* ekonomia

* elektromechanika

* finanse i rachunkowość

* geodezja

* geologia

*geografia

* inżynieria środowiska

* mechatronika

 

* energetyka

* telekomunikacja

* kartografia

*górnictwo

* logistyka

* robotyka

* lotnictwo i kosmonautyka

 

Uczniowie zainteresowani architekturą mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności i wzbogacania wiedzy na zajęciach z historii sztuki.

 

Oprócz lekcji z przedmiotów rozszerzonych proponujemy:

 

1. Udział w wykładach, warsztatach i pokazach organizowanych przez uczelnie wyższe (m. in. Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Rzeszowską) z matematyki, geografii i fizyki.

2. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki, geografii, informatyki.

3. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do udziału w olimpiadach i konkurach matematycznych, geograficznych, krajoznawczych, fizycznych i informatycznych.

4. Zajęcia terenowe z geografii, w tym zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

5. Doświadczalne kółko z fizyki połączone z organizacją pokazów doświadczeń fizycznych i udziałem w pokazach astronomicznych w Parku Gwiezdnego Nieba w Stuposianach.

6. Zajęcia dodatkowe z informatyki umożliwiające zdobycie umiejętności z zakresu:

 - tworzenia serwisów internetowych,

- grafiki komputerowej (Corel, wektory, mapy bitowe),

- robotyki.

7. Naukę programowania (C++, Java, php) od klasy pierwszej w ramach innowacji pedagogicznej.

8. Korzystanie z anglojęzycznych artykułów i tekstów naukowych z informatyki.

8. Wycieczki krajoznawcze.

 

Matematyka jest obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym.

 


 

Profil humanistyczno-językowy

Rozszerzenia

Język polski

Historia

Wos

Język polski

Historia

J. ang./niem.

 

Przedmioty do wyboru: wiedza o społeczeństwie, język angielski lub niemiecki.

 

Jest to oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi i społecznymi, planujących w przyszłości studia na atrakcyjnych kierunkach.

 

 

 

* prawo

* administracja

* politologia

* stosunki międzynarodowe

* europeistyka

* amerykanistyka

* socjologia

* historia

* historia sztuki

* dziennikarstwo

* medioznawstwo

* edytorstwo

* etnografia

* etnologia

* teatrologia

* filmoznawstwo

* archeologia

* resocjalizacja

* religioznawstwo

* wiedza o kulturze *kulturoznawstwo

* polonistyka

* psychologia

* pedagogika

* informacja naukowa

* komparatystyka

* wiedza o kulturze

 

Poza lekcjami z przedmiotów rozszerzonych proponujemy uczestnictwo w wielu ciekawych i korzystnych edukacyjnie przedsięwzięciach.

 1. Udział w wykładach, warsztatach organizowanych przez uczelnie wyższe – Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski.

 2. Uczestnictwo, co najmniej raz w semestrze, w spektaklu teatralnym scen krakowskich (Teatr Stary, Teatr Słowackiego, Teatr Bagatela).

 3. Lekcje muzealne w Zamku Królewskim na Wawelu, w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Oddział Stara Synagoga, w Muzeum Historycznym w Sanoku.

 4. Wycieczki historyczno- poznawcze: trzydniowa do Krakowa oraz szlakiem zabytków, tradycji i kultury materialnej ziemi bieszczadzkiej.

 5. Udział w przedstawieniach teatralnych w języku angielskim, warsztatach dot. m.in. tradycji, kultury brytyjskiej, kultury amerykańskiej organizowane przez Europejski Program Edukacyjny Nauka Bez Granic.

 6. Udział w obozie szkoleniowym Euroweek- Szkoła Liderów prowadzonym przez szkoleniowców, wolontariuszy EFM z różnych krajów m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Chile, Meksyku itd. (potwierdzone certyfikatem).

 7. Solidne i systematyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego - zajęcia dodatkowe z języka polskiego, języków obcych, historii i wiedzy o społeczeństwie.

 8. Uczestnictwo w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z języka polskiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, olimpiadzie wiedzy o państwie i prawie.

 9. Dodatkowe zajęcia z historii sztuki przygotowujące do egzaminu maturalnego.

 10. Przygotowywanie i organizacja przedstawień muzyczno-tanecznych i spektakli teatralnych.

 11. Publikacje twórczości literackiej i artystycznej młodzieży w biuletynie twórczym, na stronie internetowej oraz broszurach zwartych.


 


 

Profil ekonomiczny

Rozszerzenia

Matematyka

Geografia

Język angielski

Matematyka

Geografia

Wos

 

Przedmioty do wyboru: język angielski lub wiedza o społeczeństwie.

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na takich kierunkach jak:

 

*ekonomia

*bankowość

*administracja

* analityka gospodarcza

* architektura krajobrazu

* ekonomia, europeistyka

* filologia angielska

* filologia germańska

* matematyka

* geografia

* finanse i rachunkowość

* geologia

* gospodarka przestrzenna

* gospodarka wodna

* handel zagraniczny

* kartografia

* turystyka i rekreacja

* zarządzanie i marketing

* towaroznawstwo

* oceanografia

* odnawialne źródła energii

* górnictwo

* zarządzanie i inżynieria produkcji

* międzynarodowe stosunki gospodarcze

* geodezja

* logistyka

* nawigacja

* anglistyka

 

Ofertę edukacyjną wzbogacamy wieloma atrakcyjnymi przedsięwzięciami i zajęciami.

1. Kółka zainteresowań przygotowujące do udziału w konkursach i olimpiadach z matematyki, geografii, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.

2. Kółka konwersacyjne i konkursy językowe.

3. Wyjazdy naukowe na wyższe uczelnie (AGH, UJ, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski).

4. Wykłady i warsztaty z geografii, matematyki i języka angielskiego prowadzone przez pracowników wyższych uczelni.

5. Przedmiot dodatkowy Ekonomia w praktyce.

6. Zajęcia przygotowujące do egzaminu TOICE. Słownictwo z zakresu Business English i ćwiczenia w językowej komunikacji biznesowej.

7. Zajęcia warsztatowe i terenowe prowadzone przez pracowników naukowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

8. Zajęcia terenowe z geografii.

9. Wycieczki krajoznawcze.

Profil medyczno-przyrodniczy

Rozszerzenia

Biologia

Chemia

Matematyka

Biologia

Chemia

Język angielski

 

Przedmioty do wyboru: matematyka albo język angielski.

 

Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu:

 

* medycyna

* medycyna wojskowa

* medycyna weterynaryjna

* analityka medyczna

*farmacja

* stomatologia

* pielęgniarstwo

* położnictwo

* ratownictwo medyczne

* fizjoterapia

* inżynieria biomedyczna

* rehabilitacja

 

 

* weterynaria

* biotechnologia * mikrobiologia

* biofizyka

* chemia

* biologia

* psychologia

* kosmetologia

* dietetyka

* leśnictwo

* neurobiologia

* bioinżynieria

 

* odnawialne źródła energii

* technologia żywienia

* zdrowie publiczne

* wychowanie fizyczne

* finanse i rachunkowość

* architektura krajobrazu

* inżynieria środowiskowa

* technologia ropy i gazu

*architektura

*genetyka

* matematyka

Proponujemy:

 

Dla kierunku z matematyką:

 

 1. Atrakcyjne i efektywne zdobywanie wiedzy i umiejętności w dobrze wyposażonych pracowniach.

 2. Eksplorację Bieszczadów, poznawanie ich przyrody i tropienie zwierząt wraz z pracownikami naukowymi Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

 3. Przygotowanie do olimpiad i konkursów (m. in. Olimpiady Biologicznej, Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, Podkarpackiego Konkursu im. Franciszka Lei, Konkursu im. prof. Jana Marszała, konkursów chemicznych).

 4. Wycieczki połączone z wykładami i warsztatami na uczelniach wyższych (m. in. zajęcia na Wydziale Biotechnologii UJ, w Zakładzie Kryminalistyki Politechniki Rzeszowskiej).

 5. Współpracę z Politechniką Dziecięcą i spotkania z naukowcami w ramach tych zajęć.

 6. Intensywne warsztaty maturalne.

Dla kierunku z językiem angielskim:

 

 1. Opanowanie języka angielskiego w stopniu umożliwiającym skuteczną komunikację w różnych sytuacjach życia codziennego.

 2. Realizację wybranych tematów z biologii w j. angielskim.

 3. Lekcje umożliwiające przyswojenie terminologii z różnych działów biologii i podstawowego słownictwa z chemii.

 4. Lekcje oparte na anglojęzycznych materiałach edukacyjnych z biologii.

 5. Wykorzystanie anglojęzycznych publikacji popularnonaukowych do rozszerzania wiedzy ogólnej i doskonalenia umiejętności językowych.

 6. Przygotowanie do korzystania z publikowanego w języku angielskim piśmiennictwa naukowego (analiza, streszczenie).

 7. Solidne przygotowanie do matury.

 


 


 

Profil sportowy

Specjalności: gry zespołowe, lekka atletyka, narciarstwo.

Rozszerzenia

Geografia

Język angielski Biologia

Geografia

Język angielski

Wos

 

Przedmioty do wyboru: biologia albo wos.

 

Profil sportowy przeznaczony jest dla uczniów o zamiłowaniach sportowych i czynnie uprawiających sport oraz tych, którzy chcą podjąć studia w szkołach wyższych, gdzie liczy się sprawność fizyczna. W klasie sportowej realizowany jest pełny program liceum ogólnokształcącego z wybranymi rozszerzonymi przedmiotami (jak w tabeli) oraz dodatkowo prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego w ilości 10 godzin tygodniowo dla ucznia.

 

Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu:

 

* wychowanie fizyczne

* rehabilitacja

* fizjoterapia

* ratownictwo medyczne

* filologia angielska

* amerykanistyka

*europeistyka

* politologia

 

* pożarnictwo

* wojskowe szkoły oficerskie

* studia policyjne

* bezpieczeństwo wewnętrzne

* inżyniera bezpieczeństwa

* kryminologia

* administracja publiczna,

* prawo

 

* turystyka

* turystyka międzynarodowa

* stosunki międzynarodowe

*zarządzanie w turystyce

* geografia

* geologia

* geodezja

* hotelarstwo

 

Oprócz lekcji z przedmiotów rozszerzonych i zajęć wychowania fizycznego proponujemy:

 

1. Przygotowanie do egzaminów sprawnościowych na akademie wychowania fizycznego, wyższych oficerskich szkół wojskowych, szkół pożarniczych i policyjnych.

2. Dodatkowe zajęcia sportowe, pływanie, sporty walki, gry zespołowe.

3. Działalność i zajęcia we własnym klubie sportowym (UKS Orlik).

3. Współpraca z lokalnymi klubami sportowymi (MKS Halicz).

4. Uczestnictwo i rywalizacja w zawodach sportowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

5. Zajęcia turystyczne: biwaki, rajdy.

6. Ciekawe wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

7. Zajęcia warsztatowe na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

8. Wyjazdy na zajęcia z native speaker'ami do Szkoły Języków Obcych Promar w Rzeszowie.

11. Skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka obcego, geografii, wos, biologii oraz uczestnictwo w zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu.

12. Udział w olimpiadach i konkursach szczególnie z przedmiotów rozszerzonych.

 

Nauczanie języków obcych

 

 

Każdy licealista ma obowiązek nauki dwóch języków obcych. Jeden język obcy jest obowiązkowy na egzaminie maturalnym, dlatego musi być dobrze opanowany. Uczeń samodzielnie, według własnego uznania, dokonuje wyboru pierwszego (nauczanego w większej liczbie godzin) i drugiego (w mniejszym zakresie) języka obcego.

Jako pierwszy język może być nauczany język ze szkoły gimnazjalnej:

na poziomie podstawowym: angielski, niemiecki,

na poziomie rozszerzonym: angielski, niemiecki.

Jako drugi język może być nauczany język ze szkoły gimnazjalnej albo język nauczany od podstaw: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski.

 

W celu dostosowania poziomu i zakresu edukacji języków obcych do oczekiwań i możliwości uczniów, planujemy w razie potrzeby zorganizowanie nauczania w grupach międzyoddziałowych. W LO nauczany jest także język rosyjski na zajęciach pozalekcyjnych dla zainteresowanych.

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

Corocznie nasza szkoła przygotowuje szeroki wachlarz zajęć poza­lekcyjnych. Rodzaj i charakter zajęć jest dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez uczniów. Systematycznie prowadzimy zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry zespołowe, aerobik, plastyczne, twórczo-artystyczne, teatralne, historii sztuki. Organizujemy także kółka przedmiotowe np. fizyczne, informatyczne, biologiczne, matematyczne. W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła corocznie organizuje różne imprezy kulturalne i artystyczne (spektakle, wieczorki poezji, koncerty, wystawy), które często są oparte na twórczości licealistów. Systematycznie organizowane są Licealne Dni Kultury, podczas których młodzież prezentuje swoje prace w zakresie plastyki, fotografii, muzyki, występów wokalnych, teatralnych, prac literackich i innych.

 

Konkursy i olimpiady przedmiotowe

 

 

Młodzież licealna systematycznie bierze udział w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach, osiągając bardzo dobre rezultaty. Nauczyciele indywidualnie pracują z uczniami przygotowującymi się do olimpiad i konkursów przedmiotowych, co przynosi wysokie wyniki.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych, szczególnie w takich dyscyplinach jak gry zespołowe, lekka atletyka, aerobik, pływanie.

Poniżej zamieszczamy sukcesy licealistów z kilku ostatnich lat.

 

Wykaz osiągnięć w konkursach na szczeblu centralnym

 

rok szkolny

 

Konkurs

 

Imię i nazwisko

ucznia

 

Osiągnięcia

2014/15

Olimpiada Artystyczna

Wojciech Szary

finalista z wyróżnieniem

2014/15

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” - matematyka

Mateusz Górski

laureat

2014/15

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” - matematyka

Mirjam Mehrabi

Ewelina Hutman

finaliści

2014/15

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” - geografia

Mateusz Płoszyński

Finalista

 

2015/16

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Kinga Szczudlik

Finalistka

2015/16

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” - matematyka

Artur Dudek

laureat

2015/16

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” - geografia

Martyna Szczudlik

Kinga Szczudlik

Adam Sygut

Maciej Szymanek

Klaudia Orłowska

Monika Koza

 

Laureaci

2015/16

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” - geografia

Ewa Siara

finalistka

2015/16

Konkurs „O złoty indeks Politechniki Krakowskiej”

Artur Dudek

laureat

2015/16

XLII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

Anna Ziembikiewicz

Daria Prędki

Rafał Tomków

finaliści

 

 

Projekty edukacyjne

 

Kadra pedagogiczna szkoły systematycznie przygotowuje projekty edukacyjne, których realizacja jest finansowana przez środki unijne. Dotychczasowe projekty dotyczyły m.in. współpracy transgranicznej pomiędzy LO a partnerskimi szkołami z Niemiec, Ukrainy i Słowacji. Dzięki tym inicjatywom uczniowie mają okazję podróżować po krajach europejskich, poznawać kulturę i współczesność tych państw, spotykać się z rówieśnikami w szkołach o zbliżonym charakterze. Ponadto projekty edukacyjne umożliwiają organizację dodatkowych, bezpłatnych dla uczniów, zajęć dydaktycznych, pozwalających na uzupełnianie oraz pogłębianie wiadomości i umiejętności z różnych przedmiotów. Aktualnie w naszej szkole realizowane są jednocześnie trzy takie projekty:

Polsko- niemiecka wymiana młodzieży (współpraca z Hochwald – Gymnasium w Wadern w Kraju Saary), Bieszczadzkie ścieżki fizyczno-chemiczne, Bieszczadzkie spotkania ze sztuką.

 

 

 

WYPOSAŻENIE SZKOŁY

 

LO posiada pracownię informatyczną ze stałym dostępem do Internetu (15 stanowisk) oraz dwie pracownie multimedialne (4 stanowiskowe), bogatą w księgozbiór bibliotekę, elektroniczny katalog dostępny dla uczniów w Internecie, pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię, salkę do ćwiczeń i gry tenisa stołowego, boisko sportowe, pracownię do ćwiczeń laboratoryjnych z biologii, szereg klasopracowni dla poszczególnych przedmiotów. W 2017 r. nastąpi gruntowna modernizacja bazy sportowej (nowa siłownia, nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego, boisko do piłki siatkowej, nowa bieżnia, natryski) oraz doświadczalnych klasopracowni (chemiczna, biologiczna, informatyczna) a także nowa pracownia językowa.

Dzięki dostatecznej ilości sal lekcyjnych, nauka odbywa się na jedną zmianę i ostatnie lekcje kończą się najczęściej o godzinie 1425, a niekiedy o 1515.

 

 

 

STYPENDIA NAUKOWE I SPORTOWE

 

Za solidną pracę i osiągnięcia w nauce a także sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz w rywalizacji sportowej ustrzyccy licealiści są nagradzani stypendiami finansowymi oraz nagrodami. Licealiści otrzymują stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Burmistrza Ustrzyk Dolnych i Starosty Powiatu Bieszczadzkiego.

 

 

 

EGZAMIN MATURALNY

 

Od uzyskanego wyniku na egzaminie zależy powodzenie absolwenta przy ubieganiu się o miejsce na wybranym kierunku studiów wyższych. Liceum Ogólnokształcące jest typem szkoły, która daje najpełniejsze możliwości przygotowania do egzaminu maturalnego, co jest związane ze stosunkowo dużą liczbą godzin w szkolnym planie nauczania przeznaczoną na przedmioty egzaminacyjne.

Uzyskiwane wyniki na zewnętrznym egzaminie maturalnym przez młodzież ustrzyckiego LO są bardzo dobre i świadczą o rzetelnej pracy naszej szkoły.

 

Egzamin 2016 r

Liceum Ogólnokształcące

 

przystąpiło do egzaminu

Zdało

 

%

średni wynik w województwie w LO

97

94

97

91

 

 

Wielu uczniów wybiera do egzaminu maturalnego po kilka przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Wyniki uzyskane na egzaminie w zdecydowanej większości są wyższe od wyników w całym okręgu.

Corocznie grupa pracowitych uczniów osiąga najwyższe – 100–95% wyniki z niektórych przedmiotów (matematyka, język angielski, język polski, historia sztuki). Często średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów są dużo wyższe niż średnie wyniki w kraju i okręgu.

Przykładowe zestawienie z 2015 roku:

 

przedmiot

poziom egzaminu

średni wynik szkoły w %

średni wynik w kraju w LO w %

język polski

podstawowy

63.5

62

Język polski

rozszerzony

63.5

62

matematyka

podstawowy

70.1

61

matematyka

rozszerzony

43.2

40

język niemiecki

podstawowy

79

77

biologia

rozszerzony

49,6

40

historia

rozszerzony

45,3

45

geografia

rozszerzony

49,5

44

wos

rozszerzony

38,3

30

 

ABSOLWENCI

 

Corocznie absolwenci naszego liceum dostają się na różnorodne kierunki studiów wyższych w całym kraju. Często młodzież wybiera z powodzeniem najbardziej elitarne kierunki na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą. Inni absolwenci zdobywają atrakcyjne zawody w szkołach policealnych.

Absolwenci naszej szkoły dobrze radzą sobie na trudnym współczesnym rynku pracy, charakteryzuje ich aktywność, zaradność i kreatywność. Są otwarci na otoczenie, komunikatywni, w większości sprawnie posługują się językami obcymi i umiejętnie stosują w życiu technologię informacyjną.

 

 

 

 

OPINIE UCZNIÓW O SZKOLE

 

Wysoki poziom nauczania.

Dobre przygotowanie do matury.

Tolerancja i chęć pomocy innym.

Kontynuowanie tradycji.

Lokalizacja.

Poczucie bezpieczeństwa.

Dobre wyposażenie klas.

Możliwość rozwijania zainteresowań.

Wysoka zdawalność matur.

Imprezy szkolne na wysokim poziomie.

Miła atmosfera.

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

 

Podstawą przyjęcia do liceum dla młodzieży jest wynik będący sumą liczby uzyskanych punktów.

 1. Za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o wynikach egzaminu gimnazjalnego, maksymalnie 100 punktów.

 2. Z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji w zależności od wybranego kierunku kształcenia wg poniższych zasad:

 

l.p.

kierunek kształcenia

cztery przedmioty, z których przelicza się oceny

1.

politechniczny

język polski, język obcy, matematyka, fizyka albo informatyka

2.

ekonomiczny

język polski, język obcy, matematyka, geografia albo wos

3.

humanistyczno-językowy

język polski, język obcy, matematyka, historia albo wos

4.

medyczno-przyrodniczy

język polski, język obcy, matematyka, biologia albo chemia

5.

sportowy

język polski, język obcy, matematyka, geografia albo biologia

 

Z przeliczenia ocen z czterech zajęć edukacyjnych na świadectwie maksymalnie można otrzymać 80 punktów.

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie przyjmuje się następujące wartości ocen:

 

celujący – 20 pkt

bardzo dobry – 16 pkt

dobry – 12 pkt

dostateczny – 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt

 

 1. Za uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – 7 pkt, za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 10 pkt.

 2. Za uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym lub przez inne podmioty działające na trenie szkół do 3 pkt.

 3. Za stałą aktywność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego – do 2 pkt.

 4. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.

Uczniowie z nieodpowiednim zachowaniem mogą nie zostać przyjęci do szkoły, pomimo spełniania innych kryteriów rekrutacji.

Podczas rekrutacji uwzględnia się tylko te osiągnięcia ucznia, które zostały wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Łączna liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia nie może przekroczyć 20 pkt.

 

 

Dodatkowe kryteria przyjęcia kandydata do oddziału sportowego:

 

  1. posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę lub uprawnionego lekarza,

  2. posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału,

  3. uzyskał pozytywny wynik prób sprawności fizycznej zorganizowanych przez szkołę w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia, niż liczba wolnych miejsc.

 

 

 

Dokumenty prosimy składać do sekretariatu szkoły

w dniach określonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

 

Wszyscy kandydaci obowiązkowo składają:

 

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (wg wzoru) uwzględniające wybór oddziału z rozszerzeniem określonych przedmiotów (profilu) oraz wybór dwóch języków obcych i ich poziomu nauczania (od podstaw, kontynuacja).

 2. Świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej.

 3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 4. Karta zdrowia.

 5. Wyciąg z aktu urodzenia.

 6. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).

 

Ponadto kandydaci mogą dołączyć do dokumentów:

 

 1. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Zaświadczenie komisji konkursowej dla laureatów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych przez kuratora oświaty w gimnazjach.

 3. Posiadane dyplomy i zaświadczenia o zajętych miejscach na konkursach itp.

 4. Podanie do internatu z kwestionariuszem (dotyczy zainteresowanych uczniów zamiejscowych).

 

 

 

Szczegółowy harmonogram i terminarz rekrutacji podamy na naszej stronie www.loustrzyki.edu.pl, po ogłoszeniu informacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, co nastąpi do końca stycznia 2017 r.