LO dla dorosłych

 Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego prowadzi zapisy do szkoły dla dorosłych to jest do Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego na podbudowie szkoły gimnazjalnej o trzyletnim okresie nauczania.
Szczegóły w informatorze poniżej.

 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego


 

Terminy rekrutacji:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się we wrześniu

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się we wrześniu

1

2

3

5

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych lub trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

29.05 – 14.06.2017 r.

1 – 8.08.2017 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 1 lub w art. 150 ust. 7 ustawy 2

 

29.05 – 30.06.2017 r.

1 – 24.08.2017 r.

3

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez komisje rekrutacyjną dla kandydatów, o których mowa w art. 141 ust. 6 ustawy2

28.06 – 30.06.2017 r.

22 – 24.08.2017 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

3.07.2017 r.

25.08.2017 r.

5

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

a) oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych,

b) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, c) oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

 

3 – 5.07.2017 r.

25 – 30.08.2017 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.07.2017 r.

do godz. 1200

31.08.2017 r.

do godz. 1400


 

1  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r. - dotyczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

2  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - dotyczy szkoły podstawowej dla dorosłych

 

Informator

Wniosek