Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia i terminy rekrutacji do LO w roku szkolnym 2017/2018


 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych odbywać się będzie elektronicznie.

Adres internetowy:

https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/

platforma rekrutacyjna zostanie udostępniona dnia 8 maja 2017 r.

Kandydat po zalogowaniu się, wypełnieniu i złożeniu wniosku w formie elektronicznej, drukuje ten wniosek z systemu komputerowego i składa do "szkoły pierwszego wyboru".

 

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie poniższego regulaminu


 

Regulamin

przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej

Liceum  Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych

na rok szkolny 2017/2018

 

Regulamin opracowano  na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.2017, poz.586) oraz Zarządzenia nr Nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14.kwietnia 21017 r. sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej o której mowa w art. 18 ust. 1 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, na I semestr pierwszych klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie podkarpackim.

 

§1 

1.  Dyrektor szkoły  powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną   w terminie do 31 kwietnia 2017 r.

2.  Do zadań Szkolnej Komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w odniesieniu do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego;

2) sporządzenie listy kandydatów uszeregowanej w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt 1;

3) sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt 1;

4) sporządzenie listy kandydatów uszeregowanej alfabetycznie w przypadku, których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

5) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

6) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

7) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

 

§2

Do ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia nabór odbywa się w oparciu o działający w szkołach powiatu bieszczadzkiego - elektroniczny system naboru na stronie:

https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/


 

Kandydaci biorący udział w rekrutacji elektronicznej składają deklaracje w formie papierowej jedynie w pierwszej wybranej przez siebie szkole. 

 

§3

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej  może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 100 pkt,

2) za oceny z j. polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum – 72 pkt

3) za inne osiągnięcia – 28 pkt

2.  Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu gimnazjalnego przeliczane są na punkty w następujący sposób: wynik przedstawiony w procentach z każdej części egzaminu mnożony jest przez 0,2.

3.  Punktowane są 4 przedmioty wyszczególnione na świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji w zależności od wybranego kierunku kształcenia wg poniższych zasad:

1) kierunek kształcenia politechniczny - przedmioty: język polski, język obcy, matematyka, fizyka albo informatyka,

2) kierunek kształcenia ekonomiczny - przedmioty: język polski, język obcy, matematyka, geografia albo informatyka,

3) kierunek kształcenia humanistyczno-językowy - przedmioty: język polski, język obcy, matematyka, historia albo wiedza o społeczeństwie,

4) medyczno-przyrodniczy - przedmioty język polski, język obcy, matematyka, biologia albo chemia,

5) sportowy - przedmioty język polski, język obcy, matematyka, geografia albo biologia.

4 Przy przeliczaniu na punkty ocen z zajęć edukacyjnych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum za oceny wyrażone w stopniu :

1) celującym – przyznaje się po 18 pkt;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt;

3) dobrym – przyznaje się po 14 pkt;

4) dostateczny – przyznaje się po 8 pkt;

5) dopuszczający – przyznaje się po 2 pkt;

5. Za świadectwo ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się – 7 pkt.

6. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 13 pkt, w szczególności za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –przyznaje się 3 punkty,

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty,

4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty,

5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym –przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym –przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim –przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym –przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy artystycznych i sportowych w§3 na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego – 3 pkt

 

§4

Kandydaci składają podania w terminie ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty:


 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

8.05 – 9.06.2017 r.

1 – 4.08.2017 r.

Termin składania wniosku do oddziału sportowego

8 – 23.05.2017 r.

1 – 2.08.2017 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

8.05 – 27.06.2017 r.

1 – 22.08.2017 r.

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego

5.06.2017 r.

7.08.2017 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego

do 9.06.2017 r.

8.08.2017 r.

5

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

23 – 27.06.2017 r.

do godz. 1500

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30.06.2017 r.

do godz. 1000

23.08.2017 r.

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

30.06 – 5.07.2017 r.

23 – 25.08.2017 r.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.07.2017 r.

do godz. 1000

28.08.2017 r.


 

Do wniosku o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 • kartę zdrowia,

 • orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania wybranego sportu wydane przez uprawnionego lekarza (do oddziału sportowego),

 • pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,

 • wyciąg z aktu urodzenia,

 • 2 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),

Ponadto kandydaci mogą dołączyć do dokumentów:

 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 • zaświadczenie komisji konkursowej dla laureatów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych przez kuratora oświaty w gimnazjach,

 • posiadane dyplomy i zaświadczenia o zajętych miejscach na konkursach itp.,

 • podanie do internatu z kwestionariuszem (dotyczy zainteresowanych uczniów zamiejscowych).

 

Ustrzyki Dolne, 18.04.2017 r.

Arkadiusz Lupa – dyrektor Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych