Strona Główna

Procedury bezpieczeństwa podczas obecności uczniów w szkole

Konsultacje, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia sportowe.
    1. Z zajęć w formie konsultacji, zajęć rewalidacyjnych, zajęć sportowych mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
    2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej a także osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
    3. Konsultacje indywidualne i grupowe, zajęcia sportowe, zajęcia rewalidacyjne odbywają się wg zgłoszonego harmonogramu.
    4. Harmonogram konsultacji jest ustalony na podstawie zgłoszeń uczniowskich kierowanych do nauczycieli. Jeśli zgłoszony uczeń nie może uczestniczyć w konsultacjach, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi prowadzącemu te zajęcia.

Czytaj więcej

Biblioteka otwarta

Uwaga Licealiści wznawiamy działalność biblioteki szkolnej od 26.05.2020 r.

Plan pracy biblioteki:

wtorek od 9:00 do 13:00
środa od 8:00 do 9:00
piątek od 9:00 do 13:00

Zasady korzystania są zawarte w dokumencie:

Procedury zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania przez uczniów z biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych

Czytaj więcej

Terminy rekrutacji do LO 2020

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.06 – 10.07.2020 r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

26.06. – 10.07.2020 r. do godz. 15:00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

31.07.-04.08. 2020 r. do godz.15:00

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 04.08.2020 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.08.2020 r.

do godz. 1000

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

od 13.08 – 18.08.2020

do godz.15:00 r.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 19.08.2020 r.

do godz. 14:00

Czytaj więcej

Informacja w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych w tym liceów ogólnokształcących, techników będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym tracą moc terminy ustalone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w harmonogramach ogłoszonych Zarządzeniem Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w zakresie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2020 r.

Uwaga Licealiści

Dyrektor ZSL ustalił nowe zmienione terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
    1) 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
    2) 9 czerwca 2020  r.(wtorek)
    3) 10 czerwca 2020 r. (środa)


Następujące terminy tracą ważność:
    1) 4 maja 2020 r. (poniedziałek)
    2) 5 maja 2020 r.(wtorek)
    3)  6 maja 2020 r.(środa)
W dniach 4, 5 i 6 maja odbywają się zdalne zajęcia dydaktyczne w LO w Ustrzykach Dolnych.

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020

Zakończenie edukacji w LO w 2020 r.

Wyniki uczniów klas trzecich. Szkołę ukończyło 83 Licealistów. Wszyscy przystępują do egzaminu maturalnego. Najwyższe wyniki uzyskali.

Świadectwo z wyróżnieniem

lp

Imię i nazwisko

Klasa III

Ogólnoszkolna klasyfikacja

1.

Kamil Rzeszowski

5,22

5,24

2.

Aniela Marosz

5,11

5,12

3.

Gabriela Żarów

5,0

4,82

4.

Magdalena Podkalicka

5,13

5,06

5.

Sylwia Lepak

5,0

5,06

6.

Kinga Polityńska

4,89

4,97

7.

Dominika Cichońska

4,75

4,76


 

Czytaj więcej

Wręczenie świadectw ukończenia LO w Ustrzykach Dolnych

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły odbędzie się dnia 24.04.2020 r. wg następującego porządku i zasad:

klasa

Godzina

miejsce

III A

8:00-9:30

sala nr 36

III b

9:30- 11:00

sala nr 20

III c

11:00-12:30

sala nr 28

III d

12:30-14:00

sala nr 4

 
Prosimy o kontakt z wychowawcami w celu uzgodnienia kolejności odbioru dokumentów.
Czytaj więcej

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to zapis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. 

Harmonogram egzaminów

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji--nowe-rozwiazania