Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019
Trening kettlebells i dietetyka