Dobra szkoła

Idź do spisu treści

Menu główne

Cele projektu

Ustrzyki Dolne 5.11.2012

Projekt „Dobra szkoła szansą na udany start" w życie jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy edukacyjne szkoły. Będzie realizowany w okresie: 01.08. 2012 31.07.2013 r..
Budżet projektu wynosi 199.845,50 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
175.845,50, zaś wkład własny to 24000,00zł, z czego 17250,00 to wkład niepieniężny.


Cel główny :

Cele projektu: wzmocnienie oferty edukacyjnej LO w Ustrzykach Dolnych w zakresie ilości, jakości i atrakcyjności przez wdrożenie programu rozwojowego szkoły ukierunkowanego na wyrównanie szans edukacyjnych i rozwoju kompetencji kluczowych 204 uczniów  ( Dz.
130; Chł. 74).


Cele szczegółowe:

1. Podniesienie o 50% kompetencji z matematyki, biologii, geografii i języka angielskiego wśród 116 uczniów ( Dz.
71; Chł 45 ) LO wśród uczniów wykazujących braki.

2. Zwiększenie o 70% dostępu do dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i kompetencje z matematyki, biologii, geografii i języka angielskiego 98 uczniów ( Dz.
66: Chł. 32 )

3. Zwiększenie o 70% dostępu do dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i kompetencje kulturowe 36 uczniów ( Dz.
26: Chł. 10 )

4. Wzrost wiedzy i umiejętności 204 uczniów  ( Dz.
130; Chł. 74 ) w zakresie wyznaczania ścieżki edukacyjno zawodowej i orientacji na rynku pracy.


Ustrzyki Dolne 30.03.2013

Cele projektu będą realizowane poprzez następujące zadania:

1.
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii, geografii i języka angielskiego.
Zajęcia prowadzone w salach LO, w formie grupowej z możliwością indywidualnych konsultacji, różnorodnymi metodami, z wykorzystaniem pozyskanego w innych programach unijnych sprzętu i zakupionego wraz z pomocami dydaktycznymi w tym projekcie. Ze względów ekologicznych wszystkie materiały drukowane będą dwustronnie.

Uwagi te dotyczą też działań II,III,IV

- matematyka - 15osób x 4 grupy x 1h/tydz., prowadzone przez 2 nauczycieli. Program(dalej-Prog) - Wyrównywanie braków, rozwiązywanie zadań realizujących standardy maturalne
- biologia-12os. x 2 gr.x 1h/tydz, 1naucz. Prog - wyrównywanie braków, utrwalanie trudnych partii materiału, rozwiązywanie zadań z genetyki, analiza dośw. z fizjologii.
- geografia - 12os. x 2 gr.x 1h/tydz, 1naucz. Prog - praca z mapą topograficzną i konturową, elementy astronomii, analiza danych statystycznych.
- j. ang-15os. x 3 gr. x 2h/tydz, 2 naucz. Prog-wprowadzenie i ćwiczenie podst. zagadnień leksykalno - gramat, ćwiczenie rozumienia tekstu czytanego i słuchanego i pisania krótkich form użytkowych

Produkty: liczba uczestników: mat:Dz-37, Chł-23; biol: Dz-17, Chł-7; geogr: Dz-13, Chł-11; j.ang:Dz-28; Chł-17. Liczba zajęć przypadających na osobę: mat-25, biol-25, geogr-25, j.ang-40.

2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji z matematyki, biologii, geografii i j. angielskiego.
- matematyka - 12 os. x 3 gr. x  1h/tydz., 2naucz. Prog-Pogłębianie i rozszerzanie wiadomości z wybranych działów (analiza matematyczna), rozwiązywanie zadań trudnych konkursowych i metodologia ich rozwiązywania. Sprawdzenie wiedzy przez zajęcia na UJ (wszyscy uczestnicy)
- biologia-13 os. x 2 gr. x 2h/tydz.+zaj.terenowe-14 h, 1naucz. Program - Bioróżnorodność. Ekologia - ochrona środowiska. Problemy neurobiologii. Biotechnologia. Bioetyka. Teorię wzbogacą zajęcia laboratoryjne-obserwacje mikroskopowe(6h) i zajęcia terenowe w: BdPN oraz podczas  wyjazdu edukacyjnego w Góry .Świętokrzyskie i Nizinę Mazowiecką (wszyscy uczestnicy)
- geografia-17os. x 1 gr.x3h/tydz+zaj.terenowe-32h, 1naucz. Prog: rozwijanie wiedzy i umiejętności nt. własnego regionu, gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geogr., dokonywania obserwacji i pomiarów w terenie, projektowania tras wycieczek krajoznawczych. Konfrontowanie teorii z praktyką przez zajęcia terenowe: w Bieszczadach oraz podczas wyjazdu edukacyjnego (jak przy biologia) (wszyscy uczestnicy).
-j.ang-12 os.x 2 gr.x2h/tydz.,2naucz. Prog-rozwijanie i doskonalenie umiejętności biegłego stosowania języka w kontaktach codziennych, a także wzbogacenie wiedzy o krajach anglojęzycznych.12 najlepszych uczniów weźmie udział w tygodniowych warsztatach szkoleniowych - Euroweek-Szkoła Liderów, gdzie będą doskonalić władanie j.ang. wraz z młodzieżą z wielu krajów świata.
Produkty:liczb.uczestn:DZ-CHŁ /liczba zajęć na osobę/liczba wyjazdów eduk.na osobę: matematyka.(21-15/25h/1),biol(20 -6/60h/1),geogr(11-6/87h/1),j . ang(20-4/40h/1).

3. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kulturowych
18 os.x 2gr.z klas humanistycznych,1 nauczyciel. Zajęcia zbudowane z modułów tematycznych wg cyklu :przygotowanie do wyjazdu kulturowego(2 x 4h)-wyjazd eduk.-zajęcia podsumowujące(2 x 4h).Dwa wyjazdy do Krakowa  połączone z zajęciami na UJ, zwiedzaniem zabytków i obejrzeniem sztuk teatralnych.
Prod. liczba uczestn: Dz-26, Chł-10, liczba zaj/osoba-8h, liczba wyjazdów/osoba-1.Cz.p-1 raz/mies.

4. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe uwzględniające uwarunkowania lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Forma zajęć:
1. indywidualne: 65os. x 2h. Prog-badanie zainteresowań, określenie preferencji i predyspozycji, utworzenie Indywidualnego Planu Działania
2. Warsztaty 17-18os.x 8gr.x 8h.Prog-rynek pracy(poruszanie się i zasady),tworzenie dokumentów aplikacyjnych(CV,list motywacyjny),rozmowa kwalifikacyjna. Zajęcia poprowadzi doradca zawodowy.
Prod.liczba uczestn:K-130,M-74;liczba warsztatów na osobę-8h,liczba indywidualnych porad:K-34,M-31.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego